ماه: جولای 2022

            آیا امریکا ، افغانستان فدرالی می خواهد ؟       

نوشته ی : اسماعیل فروغی      جیمزدابینزنماینده ی پیشین امریکا درامورافغانستان میگویدکه : « فدرالیسم به نفع افغانستان بوده وبه توسعه ی این کشورکمک می‌کند… » او حکومت جمهوری با…

طالبانیزم امروز، برداشت نادرست از یک حرکت تندور و تروریستی و فاقد مشروعیت دینی

عبدالصابر نورزاد صف آرایی طالبان در اسکان قدرت سیاسی، سئوال های زیادی را در خصوص ماهیت این گروه خلق کرده است. یک حرکت به شدت تندرو، فاقد یک ایدیولوژی سیاسی…