ماه: جولای 2022

چرا تجزیه طلب شدم؟ نوشته‌ی محمدعثمان نجیب بخشِ اول. پاسخی در چند بخش برای منتقدان و به خصوص آقای هیکل.

تجزیه‌ی کشوری چی‌ست؟نوعی تصمیمی برای گسستن از ادامه‌ی پیوستنِ بی‌معنایی که مایه‌ی دردِ سَرِ اهالی یک جغرافیای ارضی منتهی به تعریف های علمی تشکیل جغرافیاست.عوامل تجزیه کدام ها اند؟مهم ترین…