مؤلف: جنرال عثمان نجیب

چرا عثمان نجیب تجزیه طلبی نتواند؟

نوشته‌ی محمدعثمان نجیب پاسخی برای منتقدان و به خصوص آقای هیکل.  آقای محترم شما درست در زمانی هر روی‌داد را نادیده می‌انگارید که فصل های تازه‌یی بدبختی ها در کشور گشوده شده و خواست های برحقِ…

چرا تجزیه طلب شدم؟ نوشته‌ی محمدعثمان نجیب بخشِ اول. پاسخی در چند بخش برای منتقدان و به خصوص آقای هیکل.

تجزیه‌ی کشوری چی‌ست؟نوعی تصمیمی برای گسستن از ادامه‌ی پیوستنِ بی‌معنایی که مایه‌ی دردِ سَرِ اهالی یک جغرافیای ارضی منتهی به تعریف های علمی تشکیل جغرافیاست.عوامل تجزیه کدام ها اند؟مهم ترین…