دسته: نظامی

من یک چریک بودمچریک های احمدشاه مسعود در نظام ما رخنه کرده بودند

محمدعثمان نجیب متن مصاحبه‌ی من با سردبیر مدبر تارنگاشت تحلیل روز.  موضوع بحث چریک پروری در افغانستان:  ما بعد از دهه‌ی شصت رهبری هم سطح فیدل در افغانستان نداریم،‌ چه‌گوارا نداریم‌،‌…