دسته: دفتر چه خاطرات جنرال عثمان نجیب

بزرگان زبان فارسی در بهترین حالت هم اسیر دام طلسم اعراب بودند و به عربی خدمت کردند.

سلسله‌ی بررسی هولوکاست انگلیس علیه زبان فارسی: نوشته‌ی محمدعثمان نجیب  بخش ششم چرایی جهانی نه شدن زبان ،فارسی با آن که دامنه‌ی گسترده‌ی گویایی و گویشی و گفتاری و نوشتاری…

اگر علیه پاکستان متحد نه شویم توسط تروریست های آن نابود می‌شویم. حنا ربانی حق دارد، اما زن افغانستانی نه.

نوشته‌ی محمد عثمان نجیب تلاش عمومی بدون حس تعلق قومی و تباری و اتنیکی کنیم. مبارزه برای حق گرفتن، پاسخ خون را با خون دادن است. نه کم نه زیاد.…

  نگاهِ مسلکی به چرایی پیش‌آمدِ اندوه آورِ سالنگ ها

(۳۶۰۰ ) نفر شهیدِ خاکستر و زخمی شده و (۱۲۰۰) عراده موتر سوخته. نوشته‌ی محمدعثمان نجیب تصادفِ روزگار حقیر را در گستره‌ی چندین مصروفیت های رسمی چرخانیده است. این‌بار وقتی با اندوه و تأثر از وقوع حادثه‌ی غم‌کنانه و بی‌پایان کشتن و بستن…