دسته: دفتر چه خاطرات جنرال عثمان نجیب

دفاع از وطن و مقاومت برای وطن و سه حسرتِ مدامِ ما!

شکستنِ ‌قامتِ کاخ های خیالاتِ کاج نشینان آقایان ‌‌و بانوانِ معترض و معترضه علیه من! همه‌ی ما می‌دانیم، چند چندی‌ست که خزانِ ما هیچ بهار نمی‌شود آها هم‌وطن!گناهِ ما چی‌ست که هیچ صبحِ ما با قرار نمی‌شود؟ من هرگز و برای یک ثانیه تخیل هم افغان نمی‌شوم.حتا اگر قلبِ من هم با من نباشد. تزریقِ این کهنه…