دسته: دفتر چه خاطرات جنرال عثمان نجیب

اگر علیه پاکستان متحد نه شویم توسط تروریست های آن نابود می‌شویم. حنا ربانی حق دارد، اما زن افغانستانی نه.

نوشته‌ی محمد عثمان نجیب تلاش عمومی بدون حس تعلق قومی و تباری و اتنیکی کنیم. مبارزه برای حق گرفتن، پاسخ خون را با خون دادن است. نه کم نه زیاد.…

  نگاهِ مسلکی به چرایی پیش‌آمدِ اندوه آورِ سالنگ ها

(۳۶۰۰ ) نفر شهیدِ خاکستر و زخمی شده و (۱۲۰۰) عراده موتر سوخته. نوشته‌ی محمدعثمان نجیب تصادفِ روزگار حقیر را در گستره‌ی چندین مصروفیت های رسمی چرخانیده است. این‌بار وقتی با اندوه و تأثر از وقوع حادثه‌ی غم‌کنانه و بی‌پایان کشتن و بستن…

 عرض دل‌آرامی برای خانه‌واده‌ی استاد اسدالله حبیب،‌ 

              رفقا و اهالیسخن و ادب مرز بوم من:  محمدعثمان نجیب برخی انسان ها وقتی زاده می‌شوند تنهاستند. وقتی جاودانه می‌شوند با لشکری از خود به جا مانده وداع می‌کنند که…