دسته: دفتر چه خاطرات جنرال عثمان نجیب

 عرض دل‌آرامی برای خانه‌واده‌ی استاد اسدالله حبیب،‌ 

              رفقا و اهالیسخن و ادب مرز بوم من:  محمدعثمان نجیب برخی انسان ها وقتی زاده می‌شوند تنهاستند. وقتی جاودانه می‌شوند با لشکری از خود به جا مانده وداع می‌کنند که…