دسته: دفتر چه خاطرات جنرال عثمان نجیب

سید جمال ‌الدین افغانستانی نیست.

مقبره‌ی او را از دانش‌‌گاهِ کابل بیرون کنیم ولو‌ صدسال بعد. محمدعثمانِ  نجیب نوشت: سید‌جمال افغانستانی نبود. ایرانی نبود، استانبولی نبود،‌ ترکی نبود خلاصه بی‌ هویت و‌ گماشته شده‌یانگلیس علیه روس بود…               برخی ها کرزی مانند اند و ناخوانده امضا می‌کنند، تاریخ را…

  محمدعثمان نجیب نوشت:

میم زَر ما ټوله زِما= خواستِ پشتون به حمایتِ غرب و  انگلیس در افغانستان. در کشوری مانند افغانستان است که با غِیبَتِ صاحبانِ  اصلی تروریسم حقانی ها و دست‌نشانده‌ های آمریکا و  انگلیس و اروپاحاکمِ گویا بلا‌منازعه شود.  لویه! جرگه!؟ را تحریم کنید حتا با توسل به زور. لویه! جَرگه!؟ با آن که تنها صفتِ پیشوندِ آن پشتو و خودِ واژه‌ی جَرگه اسم خاص و غیر پشتو است و بیش‌تر کاربردِ علمی…