دسته: دفتر چه خاطرات جنرال عثمان نجیب

مقاومت کنیم تا تجزیه

به مقاومت تا تجزیه بپردازیم و یا مدام و پابوس های پای هابوی‌ناک و متعفن رهبران قبیله و شاگردان خلیلزاد پلید و درگاه پشتون نشینان ارگ باشیم.  نوشته‌ی محمدعثمان نجیب با نگاه به گذشته‌ی نه چندان دورِ فرود و فراز های سیاسی نظامی در کشور و به خصوص برنامه‌ های دروغینِ ملاقات‌ها و دیدار های سودآور برای هیئت…