دسته: Sin categoría

آقای ودان!
عکسِ پس‌زمینه‌ی عکسِ آقای صخره را ‌می‌شناسید که از کی‌هاست؟
در موردِ استفاده جویی‌های دکتر نجیب چندجلسه‌ی زوم گرفتید؟
چندبار در جلساتِ زومِ تان از خانم فتانه دلیلِ برگشتاندنِ اجباری و اضطراری هواپیمای کابل دهلی را پرسیدید؟
چند‌بار از عارفِ صخره پرسیدید که به کدام مناسبت نمک ناشناسی کرد و علیه ببرک کارمل امنیتِ کودتای حزبی را گرفت ؟
در موردِ پی‌گیری دلایلِ اعدامِ صحرایی شهید دکترنجیب و برادرش چند کنفرانس با محاکمِ جهانی گرفتید؟

تا حال برای سو‌گواری قربانی های طالبانی در کشورِ تان چند جلسه‌ی زوم برگزار کردید؟برای تقبیح جنایات و نسل‌کُشی طالبانی پشتونی، خیبری، پشاوری و جنوبی در کابل، پروان ، شمالی…

از ناامن‌سازی تا تأمین امنیت؛ طالبان نمی‌توانند شهرها را امن بسازند

امین کاوه طالبان به‌عنوان یک گروه جنگی ایدیولوژیک، برای جنگ‌های جبهه‌‌ای و انجام حملات تروریستی و انفجار ماین‌های کنار جاده‌ای آموزش دیده‌اند و در همین راه می‌توانند موفق باشند. در…