دسته: مطالب ترجمه شده

ظهور مجدد افغانستان: تعامل ژئواستراتژیک با قدرت های بزرگ

منبع: مجله امور هند و اقیانوس آرام، انتشارات دانشگاه هوایی نویسنده: دکتر شویتا مترجم:عبدالناصرنورزاد چکیده  بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان را می توان یکی از مهم ترین رویدادهای سال…