مؤفقیتِ کنفرانس وین و انتقادی از احمدِ مسعود.غرب و پشتونِ سیاسی دوستِ من و تو نیستند.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.