ترجمه- فرید شیرزی
آجندای جلسه 34
A/77/L.11

کشور های حامی و مبتکر پیش نویس قطعنامه:
افغانستان، آلبانیا، اتریش، بلژیک، کانادا، قبرس، چک، دانمارک، استونی، فرانسه،
آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، قزاقستان، لوکزامبورگ، مالتا، هالند، ناروی قطر،
اسلوونی، اسپانیا، سویدن، امارات متحده عربی، انگلستان، آیرلیند شمالی و ایاالت متحده
آمریکا.
پیش نویس قطعنامه وضعیت افغانستان- مجمع عمومی
با تاکید مجدد بر تعهد قوی خویش به حاکمیت، استقالل، تمامیت ارضی و وحدت ملی
افغانستان و احترام به میراث چند فرهنگی، چند ملیتی و تاریخی آن و با تاکید قوی بر
اهمیت ایجاد یک دولت فراگیر و نماینده، و همچنین اذعان بر اهمیت حمایت از حقوق
بشر، از جمله برای زنان، کودکان و افراد متعلق به اقلیت ها، و ترویج مشارکت کامل،
برابر، معنادار و مصؤن زنان در همه امور بخش های زندگی جامعه افغانستان، مجددا
بر اهمیت حیاتی دستیابی به صلح پایدار برای افغانستان تاکید ورزیده و به توسعه پایدار،
احیا و ثبات اقتصادی و همچنین از بین بردن همه تهدیدها و مشکالت که عامل بزرگ
برای پایداری افغانستان و امنیت منطقهای محسوب می گردد تاکید نموده و نگرانی عمیق
خود در مورد وضعیت وخیم اقتصادی و انسانی در افغانستان، از جمله سطوح هشدار
دهنده ناامنی غذایی، و اذعان به نیاز به کمک برای رسی دگی به مشکالت اساسی پیش
روی اقتصاد افغانستان، از جمله از طریق تالش برای بازگرداندن سیستم های بانکی و

مالی و امکان دسترسی به دارایی های متعلق به بانک مرکزی افغانستان به نفع مردم
افغانستان ابراز مینمایم و از تالش ها برای ارائه کمک های بشردوستانه و سایر فعالی ت
هایی که نیازمندی های اساسی انسانی در افغانستان را مساعد می سازد ، از جمله
دسترسی بدون مانع به کمک های بشردوستانه را پشتیبانی نموده، و با تاکید مجدد بر
نگرانی جدی خود در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان و نیاز فوری برای غلبه بر
مشکالت پیش روی کشور و اهالی ملکی آن، بخصوص تهدیدات ناشی از گروه های
تروریستی مانند القاعده، داعش و گروه های وابسته به آنها، از جمله داعش شاخه ی
خراسان، به افغانستان و منطقه و نسبت به تالش برای از بین بردن صلح و ثبات در
افغانستان هشدار می دهیم و همچنان بر نقش مهم همکاری های منطقه ای ب رای ارتقای
ثبات درازمدت ، صلح، امنیت، رفاه، توسعه پایدار و حقوق بشر در افغانستان و استقبال
از تالش های سازمان های منطقه ای، شرکای بین المللی و کشورهای منطقه و همسایه
افغانستان، اذعان نموده و با اشاره به اولین گزارش ساالنه حقوق بشر ماموریت خاص
سازمان ملل م تحد در امور افغانستان، که در جوالی 2022 منتشر شد، و گزارش
گزارشگر خاص در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان که در سپتامبر 2022
منتشر شد تاکید بعمل می آوریم.
با یادآوری از سازمان همکاری اسالمی طرح اقدام برای پیشرفت زنان، که به اهمیت
مشارکت زنان در فرآیند تصمیم گیری، دسترسی کامل و برابر به آموزش برای پسران
و دختران در تمام سطوح، دسترسی زنان و دختران به مراقبتهای صحی و خدمات با
کیفیت، فرصتهای اقتصادی برابر برای مردان و زنان، دسترسی برابر به کمکهای
بشردوستانه، و مبارزه با انواع خشونت علیه زنان و دختران تاک ید مجدد نموده،
با تائید بر نقش مرکزی و بی طرفانه سازمان ملل متحد در ارتقای صلح و ثبات در
افغانستان، بخصوص برای کار ماموریت همیاری سازمان ملل متحد در افغانستان،
حمایت قاطع و قدر دانی خود را از تمامی تالشهای سرمنشی سازمان ملل و نماینده
خاص وی برای افغانستان در این زمینه ابراز مینمایم .
1 -مجمع عمومی نگرانی عمیق خود را نسبت به تحوالت و نوسانات در افغانستان از
زمان تسلط طالبان، و شرایط وخیم اقتصادی، انسانی و اجتماعی، خشونت مداوم و
حضور گروه های تروریستی، فقدان حاکمیت فراگیرسیاسی ، همچنین نقض حقوق بشر،
از جمله حقوق زنان، دختران و افراد متعلق به اقلیت ها ابراز می دارد.
2 -مجمع بر این باور است که صلح پایدار تنها از طریق ثبات اجتماعی، اقتصادی و
سیاسی در درازمدت امکان پذیر است که مستلزم رعایت کامل حقوق مدنی، سیاسی،
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین تعهد به حکومت فراگیر و نماینده) انتخابی (
می باشد.
3 -مجمع حمایت مستمر خود را از مردم افغانستان به منظور بازسازی یک کشور، امن
و با خودکفائی اقتصادی عاری از تروریزم، مواد مخدر، جنایات سازمان یافته ی فرا

ملیتی از آنجمله قاچاق انسان، فساد همچنان تحکیم اساسات دموکراسی مبتنی بر قانون
اساسی، همانند عضو مسول جامعه ی بین المللی اعالم می دارد.
4 -مجمع از تالش های جامعه بین المللی به شمول کشورهای همسایه و کمک کننده و
سایر سازمان های بین المللی در ارائه فوری کمک های بشردوستانه به افغانستان
قدردانی می کند و تاکید می مینماید ا ینکه صلح، امنیت، رفاه و انکشاف پایدار در
افغانستان و منطقه در درازمدت نیازمند همکاری نزدیکتر و مؤثرتر و همچنین انسجام
رویکرد مکمل و بیشتر جامعه بین المللی می باشد.

بر انتظارات خود تأکید می کند که طالبان به تعهدات خود در

5 -مجمع، مجدداً
خصوص خروج امن و منظم همه افغان هایی که مایل به ترک افغانستان هستند و همه
اتباع خارجی، بدون اینکه هیچ کس مانع آنها نخواهد شد عمل نمایند و کسانی که که
کشور را ترک می کنند و و همچنین تسهیل بازگشت داوطلبانه، مصؤن آبرومندانه و
پایدار همه پناهجویان را مساعد سازد و همچنین تاکید و انتظار بر آن دارد که طالبان بر
اساس اعالم عفو عمومی خود برای تشویق بازگشت مقامات سابق افغانستان و ترویج
فراگیر شدن حکومت افغانستان عمل نماید.
6 -مجمع از افغانستان می خواهد که تمام معاهدات، میثاق ها یا کنوانسیون های دوجانبه
احترام بگذارد و اجرا

یا چندجانبه را که طرف آن است، محترم بشمارد و به آن ها کامالً
کند.
7 -از طالبان میخواهد که تعهدات خود را در مورد مصونیت و امنیت پرسنل و اماکن
دیپلماتیک، کارکنان موسسات بشردوستانه و سازمانهای بینالمللی در افغانستان انجام
دهند و به آنها احترام بگذارند.
8 -تأکید می کند که روابط همه بازیگران و ذینفعان سیاسی مرتبط افغانستان با جامعه
بین المللی بر اساس تعهد، اقدامات و دستاوردهای آنها در قبال آرمان های مردم
افغانستان که به طور گسترده توسط جامعه جهانی مشترک است، تعیین می شود.
حقوق بشر، حکومت و حاکمیت قانون
9 – مجمع نگرانی عمیق خود را در مورد نقض حقوق بشر، بخصوص حقوق زنان و
دخت ران، از جمله خشونت جنسی، و افراد متعلق به اقلیت ها، و همچنین سرکوب فزاینده
آزادی های اساسی ابراز می کند و بر تعهدات افغانستان تحت قوانین بین المللی، به
بخصوص حقوق بشر را یادآوری می کند و بر حقوق پناهندگان و لزوم تضمین احترام
به حقوق بشر و آزادی های اساسی، به صورت خاص برخورداری کامل زنان و
دختران، کودکان، افراد دارای معلولیت و افراد متعلق به اقلیت ها از حقوق بشر خود
تأکید می کند.

10 -مجمع تعهد تزلزل ناپذیر خود به حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر همه
افغان ها را مجددأ اذعان می دارد و بر اهمیت مشارکت معن ادار زنان در تمام عرصه
های زندگی و حمایت از حقوق بشر، از جمله برای زنان، کودکان و افراد متعلق به
اقلیت ها تاکید مینماید ، بخصوص نگرانی جدی خود را در مورد وضعیت زنان و
دختران، اعمال محدودیت برای مشارکت کامل، برابر، معنادار و مصؤن آنها در زندگی
عمومی، از جمله آزادی حرکت آنها، و عدم دسترسی برابر به آموزش، ابراز می کند. و
بصورت خاص از تصمیم طالبان برای باز نکردن مدارس متوسطه برای دختران افغان،
فرصت های اقتصادی و شغلی، عدالت و سایر خدمات بشدت نگران بوده و از طالبان
دعوت مینماید تا برای پایان دادن به سیاست ها و اقداماتی که اعمال حقوق بشر و آزادی
های اساسی توسط زنان و دختران افغان را محدود می کند پایان دهند.
11 -مجمع بر لزوم تضمین احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی کودکان در
افغانستان و پایان دادن و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده علیه کودکان تأکید می کند،
اجرای کامل کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل های اختیاری آن را تشویق می کند. تمام
اشکال خشونت علیه کودکان را به شدت محکوم می نماید.
12 -مجمع بر اهمیت گفت و گو میان همه بازیگران و جوانب ذیدخل قضایای مربوط به
افغانستان و با تمرکز بر ایجاد حکومت فراگیر، نماینده، مشارکتی و انعطاف پذیر در
سطوح ملی و محلی بدون هیچ گونه تبعیض بر اساس جنسیت، مذهب یا قومیت،
بصورت یکسان و کامل تاکید می دارد و مشارکت معنادار و مصؤن زنان و افراد
متعلق به اقلیت ها، جوانان و افراد دارای معلولیت را در آن می طلبد.
13 -مجمع به شدت بر ضرورت بررسی اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر در شرایط
فعلی و گذشته افغانستان تأکید می کند و بر اهمیت تسهیل در ارائه راه حل های کارآمد
و مؤثر برای جبران خسارت تاکید می دارد و برای قربانیان و بازماندگان و کشاندن
افراد مسئول خواهان عدالت بر اساس قوانین ملی و بین المللی م ی باشد.
14 – مجمع خصوصأ تمامی حمالت، تالفی جویانه و خشونت بار بر علیه روزنامه
نگاران و کارکنان رسانه ها و همچنین محدودیت های خاص را که کارگران زن رسانه
ها با آن روبرو هستند محکوم می نماید و اصرار بر آن دارد که عامالن آزار و اذیت
و حمله به روزنامه نگاران مطابق با قوانین ملی و بین المللی به دست عدالت سپرده
شوند. قانون از همه بازیگران و جوانب ذینفع سیاسی مربوط به افغانستان می خواهد تا
آزادی عقیده و بیان، آزادی رسانه ها و دسترسی به رسانه ها را تضمین و به آنها احترام
بگذارند.

15 -مجمع نگرانی عمیق خود را در مورد گزارش های مربوط به مجازات های
فراقانونی، مانند قصاص و اعدام های ، ناپدید شدن و بازداشت، از جمله مواردی که
علیه اعضای سابق نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان و سایر مقامات وجود دارد،
ابراز می کند.

تأکید می کند که تالش های پایدار و مؤثر در مبارزه با فساد در افغانستان

16 -مجدداً
برای آینده کشور حیاتی است و از همه جوانب ذیدخل سیاسی افغانستان می خواهد که
حاکمیت قانون را ترویج کنند و مصونیت از مجازات فساد را رفع کنند و یک نهاد
مؤثرتر، پاسخگوتر و شفاف تر در سطوح مدیریت ملی، والیتی و محلی ، ایجاد کنند
17 – مجمع نگرانی شدید خود را در مورد وضعیت امنیتی و خشونت های جاری در
افغانستان، حضور گروه های تروریستی مانند القاعده و دولت اسالمی عراق و شام
)داعش( و گروه های وابسته به آنها، از جمله داعش، شاخه ی خراسان تکرار مینماید و
همچنین از حضور جنگجویان تروریست خارجی و حمالت بزدالنه و شنیع داعش –
شاخه خراسان در مورد جمعیت غیرنظامی و زیرساخت های غیرنظامی، که به طور
خاص موسسات آموزشی، اماکن و پرسنل دیپلوماتیک و اماکن مذهبی متعلق به اقلیت ها
را هدف قرار می دهد،و همچنین از تالش ها برای تضعیف روابط بین جوامع، که
تهدیدی جدی برای امنیت افغانستان ، همسایگان و کشورهای منطقه می باشد ابراز می
دارد.
18 -مجمع بر اهمیت مبارزه با تروریسم در افغانستان، از جمله با افراد و گروههایی که
کمیته شورای امنیت سازمان ملل به موجب قطعنامههای شماره 1267( 1999 ،)
1989( 2011 )و 2253( 2015 )آنها را شناسائی و منصوب نموده است و
تاکید میکند و

جلوگیری از افراطگرایی خشونتآمیز به عنوان عامل تروریسم، مجدداً
میخواهد که قلمرو افغانستان بهعنوان جایگاه یا پناهگاه امن توسط هیچ گروه، سازمان یا
فردی تروریستی برای تهدید یا حمله به کشوری و برنامهریزی یا تأمین مالی اقدامات
تروریستی یا پناه دادن و آموزش تروریستها استفاده نشود و هیچ گروه افغان یا فردی
نباید از تروریستهایی که در قلمرو هر کشوری فعالیت میکنند حمایت کند و از طالبان
میخواهد که گامهای مشخصی را علیه همه سازمانهای تروریستی، بخصوص القاعده
و )داعش( و وابستگان آنها بردارند.
19 -مجمع اذعان بر آن دارد که تروریسم تأثیر مخربی ب ر حقوق بشر و آزادی های
اساسی و خانواده های قربانیان داشته و بابت رنج مردم افغانستان ابراز تاسف نموده و
همبستگی عمیق خود را با آنها ابراز میدارد و بر لزوم تقویت همبستگی بین المللی در
حمایت از قربانیان این حوادث تاکید مجدد می نماید و می خواهد اطمینان داشته باشد تا
با قربانیان تروریسم با کرامت رفتار می شود و همچنین احترام کامل برای حق دسترسی
آنها به عدالت و مکانیسم های جبران خسارت، همانطور که در قوانین داخلی قابل اجرا
و مطابق با اصول حقوق بین الملل پیش بینی و تسجیل شده است عمل می گردد .

20 -مجمع بر نیاز کشورهای منطقه و همسایه و جامعه بین المللی برای ادامه همکاری
نزدیک با یکدیگر و بهبود هماهنگی در مقابله با تمام اقدامات تروریستی و تهدیدات
مرتبط، تاکید می نماید.
21-مجمع عمیقاً در مورد آسیب مداوم به غیرنظامیان، از جمله تأثیر نامتناسب بر
کودکان، ناشی از مین های ضد پرسونل ، مواد منفجره و تسلیحات، از همه سیاستمداران
و بازیگران مربوطه افغانستان میخواهد تا به تالشهای خود برای از بین بردن
تهدیدات ناشی از مینهای ضدنفر و بمبهای دستساز و تشویق گامها برای مبارزه با
تجارت غیرقانونی و انباشت بیثبات کننده سالحهای سبک و غیره در افغانستان ادامه
دهند.
22 -مجمع نگرانی عمیق و مداوم خود را بابت حفظ تهدیدات و آسیب های جدی ناشی
از کشت غیرقانونی تریاک و تولید مت آمفتامین و مصرف و قاچاق این مواد مخدر
همچنان عامل صدمه برای امنیت، توسعه واداره ی افغانستان ، منطقه و فراتر از آن
محسوب میگردد و با اذعان به اینکه چنین فعالیت هایی می تواند منابع مالی گروه های
تروریستی فعال در منطقه را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، از کشورها می خواهد
برای مقابله با این تهدید، همکاری های بین المللی و منطقه ای را تقویت کنند و ما نقش
مهم کشورهای همسایه در مورد و همچنین تالش های دفتر سازمان ملل متحد در امور
جرایم مواد مخدر را در مبارزه و مقابله با قاچاق بینالمللی مواد مخدر به رسمیت می
شناسیم.
23 – مجمع بر اهمیت ممنوعیت کشت ،تولید ،قاچاق و مصرف مواد مخدر تاکید بعمل
می آورد و اعالمیه طالبان در مورد ممنوعیت کشت تریاک را مورد توجه قرار می دهد
و خواستار اجرای کامل آن است و بر اهمیت رویکرد جامع و متوازن تاکید می نماید .
برای رسیدگی به معضل مواد مخدر در افغانستان ،که برای مؤثر بودن ،باید در
چارچوب وسیعتر تالشها ادغام صورت گیرد.
در حوزههای امنیت، حکومتداری، حاکمیت قانون، حقوق بشر، صحت عامه ی عمومی
و توسعه اقتصادی-اجتماعی، بخصوص در مناطق دهات از جمله توسعه برنامههای
معیشت جایگزین بهبودیافته، عملی گردد.
24 -مجمع با نگرانی شدید به پیوندهای نزدیک بین قاچاق مواد مخدر و تروریسم در
افغانستان اشاره می نماید و بر اهمیت توجه مداوم به این ارتباطات موجود در افغانستان
بین عواید جنایات سازمان یافته، بخصوص تولید و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و پیش
سازهای کیمیایی آنها تأکید می کند. و تمویل افراد و گروه هایی که کمیته شورای امنیت
به موجب قطعنامه های شماره 1267( 1999 ،)1989( 2011 )و 2253( 2015 )

تعین کرده است ، تاکید می دارد بر ضرورت افزایش ظرفیت های الزم نهادهای
مربوطه افغانستان برای حل و رسیدگی به این موضوعات و مسائل مربوط به تروریسم،
مواد مخدر، قاچاق، پولشویی و جرایم سازمان یافته.
کمک های انسان دوستانه
25 -مجمع با ابراز نگرانی شدید از وضعیت وخیم انسانی در افغانستان با میلیون ها نفر
که با سطوح اضطراری ناامنی غذایی مواجه هستند، اذعان می دارد که زنان و کودکان،
از جمله دختران، به طور نامتناسبی تحت تأثیر بحران انسانی و اقتصادی قرار گرفته
اند، جامعه جهانی را ترغیب می نماید . ارائه کمکهای بشردوستانه و منابع مالی،
مطابق با قوانین بینالمللی، از جمله حقوق بشردوستانه بینالمللی، و مطابق با اصول
بشردوستانه، برای حمایت از فعالیتهای بشردوستانه در سراسر افغانستان، و خواستار
حمایت از پالن واکنش بشردوستانه 2022 افغانستان است.
26 -قطعنامه 2615 ( 2021 )شورای امنیت مورخ 22 دسامبر 2021 را مورد توجه
قرار می دهد، که در آن شورا تأکید کرد که کمک های بشردوستانه و سایر فعالیت های
با هدف رفع نیازهای اساسی انسانی در افغانستان نقض بند 1( الف( قطعنامه 2255
شورای امنیت نیست. قطعنامه )2015 )در 21 دسامبر 2015 ضمن یادآوری نیاز به
حداقل رساندن و کنترل خطر سوء استفاده از کمک ها را دربر می گرفت.
27 – مجمع از همه بازیگران میخواهد که در جهت بهبود دسترسی به طیف کامل
فعالیتها توسط نمایندگی های بشردوستانه و توسعه و پرسنل ،به شمول همه افغانها در
تمام گروههای قومی ،در تمام مناطق کشور ،در حمایت از همه افراد نیازمند ،تالش
کنند .از جمله زنان ،کودکان ،افراد آواره ،اقلیت ها و افراد دارای معلولیت ،و همچنین
حمایت از تالش ها برای ایجاد شرایط مساعد برای بازگشت داوطلبانه ،مصؤن
شرافتمندانه و پایدار و ادغام مجدد آوارگان داخلی و جمعیت پناهندگان ،به بخصوص
آنهایی که در کشور های همسایه هستند .کشورهایی که با هجوم عمده پناهندگان روبرو
بوده اند.
28 -مجمع بصورت خاص اذعان می دارد که ارائه مؤثر کمک های بشردوستانه
مستلزم آن است که همه کسان از آنجمله زنان از دسترسی کام ل، مصون و بدون مانع
برای همه پرسنل کمک های بشردوستانه، از جمله نمایندگی های سازمان ملل، سازمان
های غیر حکومتی و ملی و سایر موسسات بشردوستانه برخوردار باشند و تاکید بعمل
میاورد روی اهمیت تعامل مستمر جامعه جهانی با افغانستان بخصوص در حمایت از
نیازهای بشردوستانه و اساسی مردم افغانستان.
توسعه اجتماعی و اقتصادی

29 -مجمع ضرورت بهبود شرایط زندگی مردم افغانستان را به رسمیت می شناسد، و
از این رو بر نیازهای اساسی بشری در سراسر افغانستان، بخصوص دسترسی برابر به
خدمات اساسی مانند خدمات آموزشی و صحی، با در نظر داشت قطعنامه
2615( 2021 )شورای امنیت تأکید بعمل می آورد.
30 – مجمع همچنان نیاز به کمک در رسیدگی به مشکالت جدی پیش روی
اقتصاد افغانستان ،از جمله از طریق تالش برای بازسازی سیستم های بانکی و مالی ،و
همچنین دسترسی به دارایی های متعلق به بانک مرکزی افغانستان ،به نفع مردم
افغانستان را تشخیص می دهد و اذعان می دارد که سیست م مالی افغانستان همچنان با
مشکالت عظیم و مهمی مواجه است و از همه رهبران سیاسی ذیدخل افغانستان
میخواهد تا با درک این وضع شرایط مناسب برای فعالیتهای اقتصادی و بهبودی
شرایط متکی بر پابندی به حاکمیت قانون و احترام کامل به حقوق مدنی ،سیاسی ،
اجتماع ی، اقتصادی، فرهنگی و تامین حق آموزش برای همه افغانها، از جمله زنان و
دختران از طریق حکومتداری مسئوالنه ایجاد کنند و در جهت توانمند سازی و مسلکی
کردن نهاد های افغانی، عمل نمایند.
31 -مجمع خواستار تالش های مستمر، همکاری با همه بازیگران و جوانب
ذیدخل سیاسی مربوط به افغانستان، برای ارتقای ارائه خدمات اساسی به مردم افغانستان
و ایجاد شرایط اقتصادی و اجتماعی است که می تواند به خود اکتفائی و ثبات منجر
شود، و همچنین ارتقای فعالیت های تجاری و مالی در افغانستان به نفع مردم افغانستان،
از جمله از طریق تالش برای بازسازی سیستم های بانکی و مالی در افغانستان
32 -مجمع نگرانی خود را در مورد تأثی رات نامطلوب تغ یی رات اقلی م یی، آسی ب ها و
صدمات طبی ع ی و مسائل زی ست محیطی در افغانستان را ی اد آوری م ی دارد و بر ن ی از
فوری جهت ایجاد انعطاف پذی ر ی، بصورت خاص برای آسی ب پذی رتر ین افراد، از جمله
از طریق بازسازی سی ستم کمک های غذایی پایدار تأکی د می نمای د.

پناهندگان
33 -مجمع نسبت به افزایش تعداد بیجاشدگان داخلی در افغانستان و پناهندگان از
افغانستان ابراز نگرانی می کند، تعهدات مربوطه کشورها را تحت قوانین بین المللی
پناهندگان برای حمایت از پناهندگان، احترام به اصل بازگشت داوطلبانه پناهجویان و حق
درخواست پناهندگی یادآوری می کند. و تضمین دسترسی کامل، مصون و بدون مانع
برای نمایندگی های کمکهای بشردوستانه برای ارائه حفاظت و کمک به افراد آواره و

پناهندگان داخلی، و دولتها را تشویق میکند تا همچنان به پذیرش تعداد کافی از
پناهندگان افغان برای اسکان مجدد ادامه دهند.
34 -مجمع قدردانی خود را از دولت های میزبان پناهجویان افغان، بخصوص جمهوری
اسالمی پاکستان و جمهوری اسالمی ایران، با اذعان به بار عظیمی که تاکنون به عنوان
کشورهای همسایه بر دوش داشته اند، خواستار ادامه حمایت سخاوتمندانه جامعه بین
المللی می باشد و همچنین از سازمان های بین المللی مربوطه به صورت خاص دفتر
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بینالمللی مهاجرت،
درخواست می کند تا به همکاری نزدیک با تمام سیاستگذاران مربوط و ذیدخل افغان و
کشورهای میزبان پناهندگان افغان جهت تسهیل بازگشت داوطلبانه، مصون و با عزت
آنها و ادغام مجدد آنان به مساعی شان ادامه دهند.
35 -نقش مهمی را که کویت، قطر، امارات متحده عربی و سایر کشورهای همسایه و
منطقه ای در هماهنگی تالش های منطقه ای و جهانی برای اسکان مجدد پناهندگان افغان
ایفا کردند، به رسمیت می شناسد.
36 -مجمع ب ر محوریت همکاری بینالمللی برای رژیم حمایت از پناهندگان تأکید می
دارد و باری را که جنبش عظیم پناهندگان بر دوش کشورها و جوامع میزبان بزرگ و
قدیمی و همچنین منابع ملی آنها، بخصوص در مورد کشورهای در حال توسعه
میگذارد، درک نموده و میشناسد و خواستار تقسیم بار و مسئولیت عادالنه تر برای
پذیرش و حمایت از پناهندگان از سراسر جهان، رفع نیازهای پناهندگان و کشورهای
میزبان، با در نظر گرفتن سهم موجود و تفاوت در توانایی ها و منابع دولت ها می باشد.
تأکید می کند که صلح و ثبات، توسعه اجتماعی و اقتصادی، احترام به

37 -مجمع مجدداً
حقوق بشر و ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان، زمینه ساز بازگشت داوطلبانه،
مصون آبرومندانه و پایدار همه پناهندگان و آوارگان داخلی افغانستان جهت ایفای نقش
سازنده شان در افغانستان خواهد شد.
38 -نقش مهمی را که کشورهای همسایه و منطقهای، از جمله پاکست ان، در هماهنگی
تالشهای منطقهای و جهانی برای اسکان مجدد پناهندگان افغان و نیز تسهیل جابهجایی
افراد از ملیتهای مختلف از افغانستان بازی میکنند را برسمیت میشناسد.
همکاری منطقه ای
39 -مجمع بر اهمیت حیاتی پیشبرد همکاری های سازنده و پایدار منطقه ای به عنوان
ابزار مؤثر برای ارتقاء و تکمیل صلح، امنیت، ثبات و توسعه اقتصادی و اجتماعی در

افغانستان و منطقه تأکید می مینماید و در این راستا، اهمیت مشارکت شرکای منطقه ای
و همسایه ها درک و به رسمیت می شناسد.
40 -مجمع اهمیت نقش بالقوه افغانستان در اتصال آسیای مرکزی و جنوبی و نیز توسعه
اقتصادی و ادغام آن در روندهای اقتصادی بین منطقه ای برای صلح و ثبات پایدار را
تشخیص می دهد.
41 – مجمع به نقش تاریخی افغانستان به عنوان یک پل زمینی در آسیا اشاره می کند و
یادآوری می نماید که همکاری های اقتصادی منطقه ای نقش مهمی در دستی ابی به ثبات
و توسعه در افغانستان ایفا می نماید.
42 – مجمع اهمیت پروژه های ارتباطی منطقه ای با آسیای مرکزی را که می تواند
مسیری برای رشد اقتصادی و ثبات در افغانستان فراهم کند، تشخیص می دهد.
43 -مجمع از شرکای منطقه ای و همسایه به خاطر تعهدشان به هدف صلح و ثبات در
افغانستان و آسیای مرکزی به خاطر نشان دادن حمایت بی دریغ از سازمان ملل تشکر
می نماید و در این راستا از دولت جمهوری قزاقستان بابت میزبانی از دفتر راه دور
موقت سازمان ملل متحد برای افغانستان در شهر آلماتا قدردانی بعمل می آورد.
44 -مجمع از کار مرکز منطقه ای سازمان ملل متحد برای دیپلماسی پیشگیرانه برای
آسیای مرکزی استقبال می نماید.
45 -مجمع به طور کامل از کار ماموریت کمک سازمان ملل متحد در افغانستان،
همانطور که شورای امنیت در قطعنامه 2626( 2022 )آن را موظف کرده است،
حمایت می کند و بر اهمیت حیاتی حضور مستمر این ماموریت و سایر نمایندگی ها،
بودجه و برنامه های سازمان ملل متحد در سراسر کشور افغانستان تاکید بعمل می آورد
و قدردانی خود را از انتصاب نماینده خاص جدید سرمنشی عمومی برای افغانستان ابراز
می دارد.
46 -مجمع تاکید بر ضرورت اینکه همه بازیگران و جوانب ذیدخل سیاسی افغان و
بازیگران بین المللی فعالیت شان را با تمامی نمایندگی ها ، موسسات ، صندوق ها و
برنامه های سازمان ملل متحد در سرتاسر افغانستان در جریان همه دوره های ماموریت
شان هماهنگ سازند و برای کارمندان سازمان ملل و همکاران شان بدون در نظرداشت
جنسیت آنها در داخل کشور، محافظت، امنیت و آزادی گشت و گذار را تضمین نمایند.

47 -مجمع از سرمنشی درخواست می کند که در فاصله هر سه ماه یکبار در مورد
تحوالت افغانستان و همچنین پیشرفت های حاصل شده در تطبیق قطعنامه حاضر
گزارش دهد.
48 -مجمع تصمیم مي گیرد كه موضوع تحت عنوان »وضعیت افغانستان« را در
دستور كار موقت جلسه هفتاد و نهم خود بگنجاند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *