امریکا با ایجاد روابط استخباراتی با کشور های آسیای مرکزی، به دنبال چه هدفی است؟

عبدالصابر نورزاد، کارشناس ارشد مطالعات کشور های آسیای میانه و استاد پیشین دانشگاه واشنگتن پست گزارش کرده است که آمریکا شبکه‌های استخباراتی خود را در آسیای میانه گسترش می‌دهد. این…