تا رنمای تحلیل روز، سلسله مصاحبه ها را با افغان های که در اسپانیا زندگی می کنند، انجام داده و به دست نشر می سپارد. اینک، مصاحبه ای را با یک تن از استادان اسبق دانشگاه کابل انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم

1-   خوب در ابتدا می شود خود را معرفی کنید و بگویید چه زمانی به اسپانیا امدید و در کدام شهر زندگی می کنید؟ – احمد فیاض فاضل هستم از…