تحلیل روز

نشریه دیجیتال تحلیل روز، نشریه مستقل، آزاد و فارغ از هرنوع وابستگی سیاسی بوده و دیدگاه کدام جریان خاص سیاسی را اشاعه نمی دهد.

ما به اصل توازن، بی طرفی و تحلیل واقع بینانه با مدنظرداشت موازین مطرح و پذیرفته شده ای اصل آزادی بیان متعهد استیم و انعکاس حقایق، روشن گری، تعمیم ارزش های انسانی را مسئولیت خود می دانیم.

از قلم به دستان، نویسنده گان، اهل تحلیل و نظر، صمیمانه دعوت به عمل می آوریم تا با قلم فرسایی خود، ما را در این نبرد سترگ همیاری نمایند. قوت قلم و تفکر آزاد، در شرایط کنونی که کشور عزیز ما در چنگال تروریزم بین المللی خرد و خمیر شده است، هر روز برجسته تر شده و ارزش آن فزونی بیشتر می یابد.