علامت: ضیا سراج

نوشته‌ی محمدعثمان نجیب
به بهانه‌ی مصاحبه‌ی ضیاء سراج با BBC!

خواهرِ ضیاء سراج خانمِ جنرالِ آی اس آی است؟. . -بوبویش جاسوس و اطلاع رسان به ISI پاکستان و برعکس.-بوبویش و همسرش قاچاق‌براڼ انتقالِ مبالغ هنگفتِ پول به پاکستان.-ذخیره‌سازی پول…