برچسب: عثمان نجیب

پاسخ هایی به پرسش های خواهرانِ ما ساره سهیل از هالند و امینه مبشر از بدخشانِ افغانستان.

نوشته‌یمحمدعثماننجیب این خواهرانِ ما پرسش هایی را در پیام‌گیر مطرح کرده بودند که متأسفانه نسبتِ فراموشی دیرتر پاسخ دادم. این پاسخ ها به خصوص در موردِ ارجحیتِ برتری شهدایمقاومتدرپنجشیرواندرابهاوتخارستانوکاپیساوشمالیوقرهباغوهمه‌یکشوربودند. پاسخهایشرعیبهاینپرسشهافقطمی‌توانستنددرقرآنِ‌کریمجست‌‌وجوشوندو ‌دراحادیثِنبوی «ص». منعالمِدیننیستم،امابرمبنایحکمِ‌قرآندراینبارههمبهقرآنِ‌کریمرجوعکردم . اَمرِبهمعروفونهی‌ازمنکریاتوضیحِدرحدِتوانِامورِدینیمتکیبهاحکامِقرآنوظیفه‌یهرمؤمنومؤمنهوهرمُسلمومُسلمهاستومانعینداردوامورِدینیدرانحصارکسییاگروهیبهطورخاصهمنیست . البتهفهمِمنازدینبرابرنیستبهبفهمیکهعُلمایمحترموحقیقیدیندارند…

  محمدعثمان نجیب نوشت:

میم زَر ما ټوله زِما= خواستِ پشتون به حمایتِ غرب و  انگلیس در افغانستان. در کشوری مانند افغانستان است که با غِیبَتِ صاحبانِ  اصلی تروریسم حقانی ها و دست‌نشانده‌ های آمریکا و  انگلیس و اروپاحاکمِ گویا بلا‌منازعه شود.  لویه! جرگه!؟ را تحریم کنید حتا با توسل به زور. لویه! جَرگه!؟ با آن که تنها صفتِ پیشوندِ آن پشتو و خودِ واژه‌ی جَرگه اسم خاص و غیر پشتو است و بیش‌تر کاربردِ علمی…