برچسب: ویانا

مؤفقیتِ کنفرانسِ ویانا حاصلِ خونِ شهدای مقاومت بود.
نوشته‌ی محمدعثمان نجیب

خورِ ناسیرای آسيابِ تروریسم در پنجشیر و اشتباهِ مسعودِ پسر:افغانستان گفتنِ تان چی معنا دارد؟ کسانی که همه‌ی ما را می‌کُشند همین افغان های جنوب و شرق و جنوب غرب…